06 điểm mới về định giá tài sản tố tụng hình sự có hiệu lực từ 01/5/2018Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định về việc thành lập và hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/5/2018. Trong đó, quy định thay đổi nhiều nội dung về định giá tài sản.
Xem chi tiết:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *