Bài giảng môn Luật sở hữu trí tuệ – Phần 1Sở hữu trí tuệ, hay có khi còn gọi là tài sản trí tuệ, là những sản phẩm sáng tạo của bộ óc con người. Quyền sở hữu trí tuệ là các quyền đối với những sản phẩm sáng tạo nói trên
Website:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *