Bàn luận về Điều 88 Bộ luật hình sự VNBàn luận về Điều 88 Bộ luật hình sự VN. Về tội tuyên chuyền chống phá nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ 2 chí sỹ yêu nước Lê Thăng Long – Lincoln Lê & Vũ Quang Thuận – Võ Phù Đổng

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *