Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường: Pháp luật Việt Nam phức tạp nhất thế giới

  • admin February 11, 2020
  • Không những nó phức tạp mà còn nó chỉ dùng cho dân chư không dùng cho quan

    Nguyenvanchien231291 Nguyen February 11, 2020 5:15 am Reply
  • luật vn như cục cứt, nói theo anh Dũng Vova, không tin, bạn gõ vào Youtube mà biết.

    kiet ha tan February 11, 2020 5:15 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *