Câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn Pháp Luật Đại Cương (phần 1) | Vinh thích họcHọc phần Pháp luật đại cương nghiên cứu các khái niệm cơ bản, các phạm trù chung nhất về Nhà nước và Pháp luật dưới góc độ của khoa học pháp lý. Trên cơ sở đó nội dung của môn học nhằm:

Phân tích cấu trúc của bộ máy Nhà nước, chức năng và thẩm quyền của các cơ quan nhà nước trong bộ máy Nhà nước Việt Nam.
 Xác định tính chất pháp lý và cơ cấu của hệ thống văn bản quy phạm Pháp luật.

 Xác định hệ thống các ngành luật trong hệ thống Pháp luật của Nhà nước Việt Nam.
 Trình bày những nội dung cơ bản của Luật Hành chính, Luật Hình sự và Luật Dân sự với tư cách 3 ngành luật chủ yếu (ngành luật gốc) của hệ thống Pháp luật, để từ đó người học có thể dễ dàng tiếp cận với các ngành luật khác phát sinh từ các ngành luật chủ yếu này.

Hãy đăng ký kênh (Subscribe) để cập nhật nhiều video mới nhất từ Vinh thích học.
Theo dõi chúng tôi tại:
facebook: www.facebook.com/MaiTrongAnVinhLavando

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • Chú đăg mấy video này có ích lắm chú

    Ngochanh Lethi March 28, 2020 7:14 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *