Luật Dân Sự 1 – Chương 2 – Chủ Đề 1 – Các yếu tố nhận dạng cá nhân

  • admin February 15, 2020Mục tiêu học tập chủ đề

– Trình bày được các quy định của luật dân sự liên quan đến việc đặt họ và tên và thay đổi họ và tên của cá nhân.

– Xác định được nơi cư trú của một cá nhân

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *