Luật doanh nghiệp 2014: Cởi trói cho doanh nghiệp đến đâu?Từ ngày 01/07/2015, Luật Doanh nghiệp sửa đỗi sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Luật Doanh nghiệp sửa đổi sẽ trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn cho doanh nghiệp. Liệu doanh nghiệp có thực sự được cởi trói với những thay đổi mới của Luật Doanh nghiệp 2014?

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *