Luật phá sản doanh nghiệp 2014

  • admin February 14, 2020Công ty Luật S&B Law – Luật phá sản doanh nghiệp 2014

Luật này quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Công ty luật tư vấn chuyên nghiệp tại Hà Nội – Văn phòng luật uy tín

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *