Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Bộ luật tố tụng hình sự sửa đổiTruyền hình Kiểm sát nhân dân
Chương trình do VKSND tối cao chỉ đạo và phối hợp với ANTV thực hiện.
website: www.kstv.vn
email: truyenhinhkiemsat@gmail.com

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *