Sắp tới sẽ đồng bộ, thống nhất về pháp luật kinh doanh bất động sản 43Hiện nay, vẫn còn những mâu thuẫn, chồng chéo giữa các luật liên quan đến môi trường đầu tư kinh doanh như các luật: kinh doanh bất động sản, doanh nghiệp, đầu tư, đấu thầu, đầu tư theo hình thức đối tác công – tư, xây dựng, nhà ở, đất đai, bảo vệ môi trường… Như vậy, về kinh doanh nói chung và kinh doanh bất động sản nói riêng đang vướng phải nhiều chồng chéo, khó khăn.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *