Trả lời chia thừa kế của cha mẹ

 • admin February 18, 2020QUỐC HỘI
Số: 33/2005/QH11

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2005

BỘ LUẬT DÂN SỰ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10;

Bộ luật này quy định về dân sự.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

 • Tự làm cho nước lộn xộn chứ không được gì không biết cái câu dân giàu nước mạnh có nên sửa lại là nước giàu dân mạc

  Vanvu Nguyen February 18, 2020 5:44 am Reply
 • con rieng cua chong co dc chia deu cug nhug nguoi con cua vo ca cua chog k a

  Nguyen Ha February 18, 2020 5:44 am Reply
 • Tôi theo dõi và xem về luật thua kể rất nhiều L con gái thì có dc thừa kế hay không

  pkl oppa February 18, 2020 5:44 am Reply
 • co so doen thoai ls kg

  Nguyen Trong February 18, 2020 5:44 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *